Všeobecné obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov a všeobecné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom internetového obchodu "Eduardos.sk" je:
Eduardo's Chilli Farm
Hadovce 200
Komárno 94501

Registrované číslo pestovateľa: 401014/3

1.2. Kupujúcim je právnická alebo fyzická osoba, ktorá prostredníctvom eshopu "Eduardos.sk" odošle elektronický objednávkový formulár alebo svoju objednávku odošle mailom na chilli@eduardos.sk, prípadne zadá objednávku telefonicky na čísle 0907 717 580 (ďalej len „kupujúci“).

1.3. Predávajúci zasiela tovar prostredníctvom tretej osoby, ktorou je kuriérska služba UPS (ďalej len „doručovateľ“), alebo si ho kupujúci preberie osobne na odberných miestach.

2. Objednanie tovaru, minimálna objednávka a zľavy

2.1. Tovar si kupujúci objednáva prostredníctvom elektronickej objednávky nachádzajúcej sa v e-shope "Eduardos.sk". Minimálna výška objednávky nie je stanovená.

2.2. Odoslaním elektronickej objednávky sa táto stáva záväznou pre obe strany a považuje sa za uzavretie zmluvy na diaľku. Kupujúci sa zaväzuje pravdivo a úplne vyplniť všetky údaje požadované pri registrácii alebo vyplnení objednávky, inak objednávka nie je platná. Odoslaním objednávky vyjadruje kupujúci svoj súhlas s obchodnými podmienkami predávajúceho.

3. Platba za tovar, poštovné a balné

3.1. Kupujúci uhradí kúpnu cenu za ním objednaný tovar platbou na dobierku alebo platbou vopred na účet predávajúceho, a to formou bankového prevodu, vkladom na účet, platbou poštovou poukážkou, platbou platobnou kartou, alebo platbou systémom paypal. Údaje k platbe zašle predávajúci ihneď po skompletizovaní objednávky na e-mailovú adresu uvedenú kupujúcim pri objednávke tovaru. Kupujúci sa zaväzuje uskutočniť úhradu do 7 dní odo dňa odoslania údajov k platbe, ak sa s predávajúcim písomne, t.j. e-mailom, nedohodnú inak. V opačnom prípade má predávajúci právo stornovať objednávku a zrušiť rezerváciu na objednaný tovar.

3.2. Kupujúci sa môže s predávajúcim dohodnúť za určitých okolností na špeciálnych podmienkach vopred a písomne, t.j. e-mailom.

3.3. Predávajúci má právo odmietnuť zaslať tovar kupujúcemu na dobierku aj bez udania dôvodu, hlavne však v prípade, ak už v minulosti neprevzal zásielku poslanú na dobierku. Predávajúci má právo odmietnuť zaslať tovar na dobierku aj novému a/alebo neregistrovanému zákazníkovi. V týchto prípadoch má predávajúci právo požadovať od zákazníka platbu vopred.

3.4. Predávajúci účtuje poštovné podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty alebo kuriérskej služby UPS. Minimálne poštovné a balné je 3,00€.

3.5. O označení zásielky za krehkú a o jej poistení rozhoduje predávajúci. O zaslaní zásielky ako doporučený list alebo balík rozhoduje predávajúci. Zvýšené náklady na poštovné sa prirátajú k objednávke v súlade s predchádzajúcimi podmienkami.

3.6. Ak zákazník z akýchkoľvek dôvodov neprevezme zásielku, je povinný predávajúcemu uhradiť všetky náklady, ktoré mu vznikli z tohto titulu, ako aj poštovné za opakované doručenie zásielky.

4. Dodanie tovaru

4.1. Dodaním tovaru sa rozumie odovzdanie zásielky doručovateľovi.

4.2. Objednávky tovaru s platbou vopred sú vybavované prednostne. V prípade platby vopred je objednávka spracovaná bez overovania ihneď a objednaný tovar odoslaný po pripísaní kúpnej ceny na účet predávajúceho.

4.3. Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu do 14 dní na adresu, ktorú kupujúci uvedie pri registrácii, resp. pri vyplnení objednávky, ak sa jedná o tovar, ktorý je skladom. Pri tovare, ktorý nie je skladom, sú uvádzané približné dodacie lehoty.

4.4. V prípade, ak predávajúci nemôže tovar z technických alebo iných dôvodov dodať v stanovenej lehote, bude o tom kupujúceho bezodkladne informovať telefonicky alebo e-mailom a dohodnú sa na ďalšom postupe.

4.5. Každú objednávku tovaru na dobierku si pred odoslaním predávajúci môže telefonicky preveriť u kupujúceho.

5. Zodpovednosť za tovar, vrátenie tovaru a reklamácie

5.1. Predávajúci nesie zodpovednosť za kvalitu tovaru, ktorý posiela prostredníctvom doručovateľa kupujúcemu.

5.2. V prípade, že kupujúcemu bol dodaný poškodený tovar (nevzťahuje sa na poškodenia vzniknuté počas prepravy), má právo na jeho výmenu, a ak výmena nie je možná, na vrátenie kúpnej ceny za daný tovar. Kupujúci pošle predávajúcemu najneskôr do 24 hodín od obdržania zásielky reklamačný e-mail. Následne kupujúci pošle poškodený tovar najneskôr do 5 dní od jeho obdržania ako balík 2.triedy (nie na dobierku) prostredníctvom UPS na adresu predávajúceho a po prehodnotení reklamácie bude kupujúcemu zaslaný nový tovar alebo vrátená jeho cena. Reklamácie sa vzťahujú na výrobné vady. Reklamácie sa nevzťahujú na poškodenia vzniknuté neadekvátnym zaobchádzaním zo strany kupujúceho alebo používaním na iný účel, než na čo je predmet určený. Rovnako nie je možné reklamovať tovar, ktorý nie je v pôvodnom stave a bol už zákazníkom upravený.

5.3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené doručenie zásielky, ani za stratu, ani za poškodenie tovaru počas prepravy v dôsledku neadekvátneho zaobchádzania zo strany doručovateľa. Predávajúci sa zaväzuje zabaliť tovar tak, aby bol počas prepravy chránený proti poškodeniu (za predpokladu dodržania pravidiel zaobchádzania so zásielkami zo strany doručovateľa). Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku pri jej preberaní. V prípade poškodenia zásielky uplatňuje kupujúci reklamáciu priamo u doručovateľa. V prípade straty zásielky uplatňuje reklamáciu predávajúci, po tom, ako mu kupujúci oznámil, že mu zásielka nebola doručená.

5.4. V zmysle §7 a nasl. zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je Kupujúci, ak je Spotrebiteľom, oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 (štrnástich) dní odo dňa prevzatia tovaru. Avšak v zmysle § 7 ods. 6 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

V uvedenej lehote musí byť písomné podanie o odstúpení doručené predávajúcemu. Tovar musí byť neporušený, nepoužitý, v pôvodnom obale. V odstúpení od zmluvy je Spotrebiteľ povinný uviesť číslo objednávky, meno a dátum nákupu, kontaktné údaje, doklad o zaplatení a číslo účtu, na ktorý má byť uhradená suma za vrátený tovar poukázaná zo strany Predávajúceho. Odstúpenie od zmluvy sa môže uskutočniť elektronickou formou komunikácie na e-mailovú adresu chilli@eduardos.sk.

Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, zákona 102/2014 Z.z. a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

Tovar je potrebné poslať na adresu Predávajúceho. Odporúčame Vám tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou a zásielku poistiť. Za prípadné poškodenie alebo straty pri spätnom doručení nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť. Tovar nám neposielajte dobierkou, pretože dobierku neprevezmeme - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Do balíka priložte kópiu daňového dokladu, ktorý sme Vám poslali s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.

Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy Vám odporúčame, aby ste nám odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy vždy zaslali aj prostredníctvom elektronickej pošty. Včasné odvolanie Objednávky alebo odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné dňom, keď je doručené Predávajúcemu. Odstúpením Kupujúceho od Kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje.

V prípade, ak Kupujúci odstúpi od zmluvy po expedícii (odoslaní) tovaru alebo Spotrebiteľ využije právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy v uvedenej zákonnej lehote 14 dní od prevzatia tovaru, berie na vedomie, že dodávateľ je oprávnený požadovať náhradu preukázateľne vynaložených nevyhnutných nákladov spojených s odstúpením od zmluvy (zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru a pod.).

V prípade vrátenia poškodeného tovaru Predávajúci vráti Kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka Predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

Po odstúpení od zmluvy a po splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru. Cenu zaplatenú za tovar, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody a/alebo preukázateľne vynaložené nevyhnutné náklady spojené s odstúpením od zmluvy, Predávajúci vráti Kupujúcemu v lehote 14 dní odo dňa fyzického obdržania a prekontrolovania tovaru, pokiaľ sa s Predávajúci s Kupujúcim nedohodnú inak. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od zmluvy a tovar bude vrátený na náklady spotrebiteľa späť.

5.5. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy najmä z nasledovných dôvodov:
- ak pri platbe na účet Predávajúceho nezaplatil Kupujúci kúpnu cenu v lehote 5 dní od Potvrdenia objednávky,
- ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar od Dopravcu v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane Predávajúceho,
- ak Kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote 18 dní,
- ak aj napriek všetkému úsiliu Predajcu, ktoré možno od neho požadovať, nie je Predajca schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach Predajcu inak ho zaobstarať,
- ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú Predajca tovar nakupuje.

Odstúpenie Predajcu od zmluvy je účinné dňom, keď je odstúpenie doručené kupujúcemu, s tým, že pre odstúpenie postačuje doručenie odstúpenia vo forme e-mailu. Už zaplatená kúpnu cenu vráti Predajca Kupujúcemu v lehote 15 dní od odstúpenia bezhotovostným prevodom na účet Kupujúceho, pokiaľ sa s Kupujúcim nedohodne inak. Odstúpenie Predajcu od zmluvy sa však nedotýka nároku Predajcu na náhradu škody spočívajúcej najmä v nákladoch vynaložených v súvislosti s márnym pokusom o dodanie tovaru Kupujúcemu pokiaľ k odstúpeniu došlo z dôvodov číslo 2. a 3. Uvedených v predchádzajúcom odstavci.

5.6. Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom chilli@eduardos.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

5.6.1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

5.6.2 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Akékoľvek svoje nároky voči Kupujúcemu je Predávajúci oprávnený uspokojiť z peňažných prostriedkov zaplatených Kupujúcim a vrátiť mu sumu zníženú o svoje nároky.

6. Záverečné ustanovenie

6.1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi týmito obchodnými podmienkami a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

6.2. Vzájomný zmluvný vzťah je možné meniť len po odsúhlasení oboma zmluvnými stranami.

Prihláste sa na náš newsletter Novinky a akcie mailom